Sunday, 29/03/2020 - 03:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Cẩm 2

Tuyển dụng viên chức làm nhân viên các trường mầm non, tiêu học, THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

      ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHÔ THÁI NGUYÊN              Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số:107/TB-UBND                     TP. Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 202

THÔNG BÁO

Tuyn dụng viên chức làm nhân viên các trường mầm non, tiêu học,THCS
công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020

            Căn cử Công văn sổ 435/SNV-CCVC ngày 10/3/2020 của Sở Nội vụ tính Thái Nguyên về việc thấm định kế hoạch tuyên dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên năm 2020;

            Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 06/3/2020 về việc tuyên dụng viên chức làm nhân viên các trường mầm non, tiếu học, THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020;

             UBND thành phổ Thông báo tuyến dụng viên chức làm nhân viên tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020 cụ thê như sau:

I. HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Quy định về chức danh tuyển dụng: (Có biểu chi tiết kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm nhận hồ sơ) trở lên.
 • Có đơn đăng ký dự tuyên.
 • Có bản sơ yếu lý lịch rõ ràng.
 • Có Bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cẩu của ngạch cần tuyên dụng.
 • Có đủ sức khoẻ đế thực hiện nhiệm vụ.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.
 • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trờ lên.
 • Đáp ứng được tiêu chuấn theo vị trí việc làm tuyển dụng (Có biêu chi tiết kèm theo).

 

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyền:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định ve hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 • Đang là viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập.

III. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyên nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a)Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

b)Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận của cơ quan có thấm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyến.

c)Bản sao giấy khai sinh.

d)Bản sao các văn bằng, chứng chí và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyên, được cơ quan có tham quyền chúng thực. Trường hợp có vãn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được kiêm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với thí sinh có nhiều bằng cấp chi được ỉựa chọn 01 văn bằng đúng chuyên ngành đê tham gia dự tuyên.

e)Giấy chứng nhận sức khòe còn giá trị sử dụng do cơ quan có thâm quyền cấp có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

f)Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có).

h)Các văn bản liên quan (dơ/ với nhũng vị trí yêu cầu kình nghiệm công tác).

Hô sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cờ 24x32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên hệ.

IV. NỘI DUNG XÉT TUYẾN

1. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 • Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyến tại phiếu đãng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyên được tham dự vòng 2.
 • Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phòng vấn 30 phút. 
 
2. Cách tính điểm vòng 2:

2.1.Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100.

2.2.Điểm ưu tiên:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm;
 • Người dân tộc thiểu số, sì quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tông khởi nghĩa (từ ngày ỉ9 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điếm.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trơ lên đà hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm.

2.3.Kết quả điểm vòng 2:

Là tông số của điếm phỏng vấn và điểm ưu tiên tính theo quy định nêu trên.

3. Xác định người trúng tuyển:

3.1 Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

a)Người trúng tuyển có điểm phóng vấn đạt từ 50 điểm trớ lên.

b)Có kết quả điếm vòng 2 cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng đơn vị.

3.2 Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điếm vòng 2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyến dụng thì người có điếm phỏng vẩn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thi Hội đồng tuyến dụng lập danh sách báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

4Quy định khác:

4.1 Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chi được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm tại vòng 2.

4.2 Người không trúng tuyến trong kỳ tuyên dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.3 Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.4 Chỉ tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đà được cấp văn bằng tốt nghiệp. Mồi thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một chỉ tiêu chuyên môn tại một trường có quy định về chúc danh tuyến dụng.

5. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố (tầng 5, Trụ sở HĐND và ƯBND thành phố, số 10, đường Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên).

Lệ phí: 400.000đ/thí sinh: (Áp dụng theo Thông tư liên tịch sổ 228/20Ị 6/TT- BTC ngày 11/ỉ 1/2016 về việc quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

6. Thời gian tổ chức:

Từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc tại phòng Nội vụ thành phố.

Ngày 13/4/2020: Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyền.

Ngày 20/4/2020: Thực hiện xét tuyển vòng 1. Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

Ngày 23/4/2020: Thực hiện xét tuyển vòng 2

+ Buổi sáng 8h00’ Bắt đầu thực hiện phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ.

+ Buổi chiều từ 141100’ nếu còn thí sinh dự tuyển thì tiếp tục thực hiện vào các ngày tiếp theo.

Ngày 25/4/2020: Niêm yết công khai kết quả điểm vòng 2.

Ngày 25/4/2020 đến 28/4/2020: Nhận và giải quyết đơn khiếu nại liên quan đến xét tuyển.

Ngày 29/4/2020: Thông báo kết quả tuyển dụng.

7. Địa điểm phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chúc thành phố sẽ có thông báo cụ thế sau.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thành phố:

Công khai Thông báo tuyến dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, Cống thông tin điện tử thành phố.

Tham mưu ƯBND thành phố thành lập Hội đồng tuyển dụng, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định.

Phối hợp phòng Giáo dục và Đạo tạo thành phố tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tố chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

Phối họp với các đơn vị liên quan xây dựng các nội dung đề, đáp án cụ thế đe tiến hành kiếm tra sát hạch năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cua người dự tuyên theo tùng chức danh chuyên môn.

Kiểm tra, hướng dẫn và nhận hồ sơ của các thí sinh theo đúng quy định. Khi nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:

Công khai Thông báo tuyến dụng trên cổng thông tin điện tử của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Phối hợp phòng Nội vụ thành phố tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.

3Thanh tra thành phố, các phòng ban thuộc thành phố:

Thanh tra thành phố: Phối hợp với phòng Nội vụ thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn giám sát kỳ tuyến dụng viên chức ngành giáo dục theo quy định.

4. Hiệu trưởng các nhà trường tuyển dụng viên chức:

Công khai Thông báo tuyển dụng tại đơn vị.

Nhận được thông báo này, UBND thành phố yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND thành phổ (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết

 

CHI TIÊU TUYÊN ĐỤNG VIÊN CHỨC NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG
MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo sổ 107/TB-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2020 cua UBND thành phố Thái Nguyên

STT

Vị trí tuyển dụng

Tổng chi tiêu

Tên CO' quan doìi vị

SỔ lượng

Tiêu chuần

Trình dộ Chuyên môn

Kinh nghiệm công tác

1

Nhân viên Y tế trường học

19

Mẩm non 1-5

1

Tốt nghiệp trung cẩp Y sỹ trở lên

Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên trong lĩnh vưc y tế tại cảc cơ quan, đơn vị tương đương đơn vị được tuyển dụng trở lên

Mầm non 19-5 Tân Lập

1

Mầm non 19-5 thành phố

1

Mầm non Phan Đinh Phùng

1

Mầm non Đại học phạm

1

Mẩm non Độc Lập

1

Mẩm non Quang Trung

1

Mầm non Thịnh Đức

1

Mầm non Tích Lương

1

Mẩm non Trưng Vương

1

Tiểu học Cam Giá

1

Tiêu học Sổ 1 Linh Sơn

1

Tiêu học Sổ 2 Linh Sơn

1

Tiểu học Nguyền Viết Xuân

1

THCS Nguyễn Du

1

THCS Phúc Trìu

1

Tiếu học vá THCS 915 Gia

Sàng

1

THCS Tân Long

1

THCS Sơn Cấm 2

1

2

Nhân viên Kể toán

10

Mẩm non Tích Lương

1

Tồt nghiệp trung cầp trớ lên chuyên ngành tải chinh, kê toán, kiểm toàn;

Hoặc tốt nghiệp trung cẩp trở lên và chứng chi kiếm toán viên theo quy đinh của Luật kiểm toán độc lập hoặc chững chi kế loán viên theo quy định ca Luật kể toán hoặc chứng chi chuyên gia kế toán hoặc chứng chi kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài đươc Bộ Tài chính việt Nam thừa nhận

Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trờ lên trong lĩnh vực kế toán tại các cơ quan, đơn vị tương đương đơn vị được tuyến dụng trở lên

Tiểu học Hoàng Văn Thụ

1

Mầm non Đống Quang

1

Mẩm non Phủc Xuân

1

Tiễu học Tân Lập

1

Tiểu học và THCS 915 Gia

Sàng

1

THCS Phú Xá

1

THCS Phúc Trìu

1

 

THCS Tân Cương

1

 

THCS Túc Duyên

1

3

Nhân viên Thư viện

4

Tiều học Sơn Cẩm 2

1

Tổt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện; hoặc tốt trung cấp trở lên chuyên ngành khác thi phải có chứng chì bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện

Có kinh nghiệm công tác từ 01 năm trở lên trong lĩnh vực thư viện tại các cơ quan đơn vị tương đương đơn vị dược tuyển dụng trớ lên

THCS Đồng Quang

1

THCS Nguyễn Du

i

THCS Tân Thịnh

i

 

 

STT

VỊ trí tuyển dụng

Tổng chi tiêu

Tên cơ quan đon vị

SỔ ỉtrựng

Tiêu chuẩn

Trình dộ ( chuyên môn

Kính nghiệm công tác

4

Nhân viên Văn

Thư

1

Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng

i

Tốt nghiệp Trung cẩp trở lên chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ: hoặc lốt nghiệp Trung cấp trơ lèn chuyên ngành khác thì phải có chứng chí bồi dưỡng bố sung kiến thức nghiệp vụ văn thư

Có kinh nghiệm công tác từ 01 nãm trở lên trong lĩnh vưc văn thư tại các cơ quan, đơn vị tương đương đơn vị được tuyển dụng trở lên

5

Nhân viên Thiết bị thi nghiệm

6

THCS Đồng Liên

1

Tốt nghiệp cao đăng trờ ìên chuyên ngành Thiết bí - 

Thi nghiệm hoặc  tốt nghiệp cao đẳng phạm trơ lên vả có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác Thiết bị- Thí nghiệm, hoặc Tôt nghiệp cao đẳng trở lên vả có chửng chi nghiệp vụ phạm, chứng chỉ Thiểt bị-Thí nghiệm.

 

THCS Hương Sơn

1

THCS Huống Thượng

1

 

THCS Nguyễn Du

1

THCS Nha Trang

1

THCS Phúc Trìu

1

 

 

40

Cộng

40

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 03 : 288
Năm 2020 : 1.245